Opfrissing studentenarbeid

De schoolvakanties en zomermaanden bieden een unieke kans om je team te versterken met gemotiveerde studenten. Ontdek hoe je met deze goedkope arbeidskrachten jouw bedrijf naar nieuwe hoogten kunt brengen.

Blijf lezen voor een overzicht van de regels en de voordelen die studentenarbeid met zich meebrengt!

Wie mag er juist als jobstudent werken?

Hieronder geef ik je even per type de voorwaarden weer, dat is saai en sec maar zijn wel de voorwaarden waaraan voldaan moet worden.

Je zou het systeem kunnen foppen, de dimona is niet 100% feilloos hierin en overheid ziet uiteraard graag velen als student werken want dat is één van de meest beschermde statuten die er zijn. Maar je moet je zeker wel aan de voorwaarden houden om achteraf correcties en bijbetalingen te vermijden. Het is jouw verantwoordelijkheid als werkgever om na te gaan of de student wel zeker een student is en daar zijn meerdere middelen voor, denk aan vb. student @work!. Wanneer je een 16-jarige wil inschrijven zal die vraag zich niet direct stellen maar bij een 22-jarige die 4u avondschool doet naast een andere tewerkstelling…. is dat geheel andere koek! Wist je dat jij als werkgever ook een bewijs moet kunnen voorleggen bij controle van de RSZ? Je moet minstens een inschrijvingsbewijs kunnen voorleggen voor het lopende school- of academiejaar.

Daarbij komt ook dat wanneer je je niet aan de voorwaarden houdt, je die studentenmeldingen moet laten corrigeren naar ‘gewone’ medewerkers met hogere bijdragen e.d. waardoor je bijbetalingen moet doen.

Zou dat nu geen ‘zure appel’ zijn binnen een tweetal jaar?

Ik geef even de voorwaarden:

De student moet minstens 16 jaar oud zijn (15 jaar indien hij de eerste twee jaren van het secundair onderwijs heeft gevolgd) en nog onderwijs met voltijds leerplan volgen. Een student die in juni zijn studies beëindigt en zijn diploma behaalt, kan nog tot en met 30 september van dat jaar werken met een studentenovereenkomst.

Uitgesloten zijn daarentegen:

 • Studenten die meer dan 12 maanden ononderbroken werken;
 • Studenten die enkel een avondcursus volgen of een dagcursus met een beperkt lesrooster;
 • Studenten voor de onbezoldigde arbeid die zij als stagiair verrichten in het kader van hun studies.

Als de student enkel deeltijds onderwijs volgt, dan kan hij een studentenovereenkomst afsluiten als hij:

 • dus niet wordt tewerkgesteld met een deeltijdse arbeidsovereenkomst, een deeltijdse stageovereenkomst, een leerovereenkomst; en
 • enkel werkt tijdens de schoolvakanties.

Bovendien kan ook een leerling alternerend leren (namelijk een leerling die een theoretische opleiding in een onderwijs- of opleidingsinstelling volgt in combinatie met een praktische opleiding op de werkplek) sinds 1 juli 2017 naast zijn overeenkomst in het kader van het alternerend leren ook een studentenovereenkomst sluiten als volgende voorwaarden vervuld zijn:

 • de jongere mag enkel als student tewerkgesteld worden tijdens de dagen dat hij geen theoretisch onderwijs moet volgen of niet aanwezig moet zijn op de werkvloer in het kader van zijn alternerend leren;
 • de jongere kan enkel als student tewerkgesteld worden als hij geen werkloosheidsuitkering of een inschakelingsuitkering heeft;
 • de jongere moet als student tewerkgesteld worden bij een andere werkgever dan de werkgever waar hij zijn alternerende opleiding uitvoert.

Praktisch, wat mag je verwachten?

Uiteraard niet hetzelfde als je verwacht van een vaste medewerker. Een student is doorgaans een jongere die een centje komt bijverdienen en aldus geen 10 jaar ervaring op de teller heeft. In andere woorden, hou er rekening mee dat je dit profiel op weg moet helpen, uitleg moet geven, moet opvolgen, bijsturen,…

Gun jouw student die leercurve want hij of zij heeft die ook nodig.

Wat hem of haar wel goed op weg kan helpen is een duidelijke taakomschrijving waarmee je verwachtingen duidelijk maakt én een goede onthaalbrochure zodat de student weet waar de grenzen liggen. Denk aan GSM op de werkvloer, waar mag hij of zij de fiets parkeren, … Praktische richtlijnen dus! Maar… die maak je best ook als je werkt met vaste medewerkers 😉

Hoeveel uren mag een student werken?

Onbeperkt!

Jawel, een student heeft in principe geen grenzen maar wél als jullie beiden gebruik willen maken van alle voordelen.

De student die maximaal 600 uren per jaar doet, geeft de werkgever een RSZ-voordeel want daar moet een solidariteitsbijdrage op betaald worden ipv effectieve RSZ-bijdragen zoals bij andere werknemers. Als de student binnen die grenzen blijft, geniet ook hij van een voordeel in de RSZ en moet hij of zij niet de bijdrage betalen die andere werknemers laten inhouden op hun loon, namelijk 13,07%.

Voor de belastingen is er ook een grens natuurlijk, ga je daarover dan betaalt die student evengoed belastingen.

Om nog maar te zwijgen van het ‘ten laste zijn van’ voor het groeipakket!

Maar om je daar geen onnodige tekst en uitleg rond te geven; Student at Work heeft daar een handig overzicht van gemaakt zodat je op één pagina de belangrijkste getallen kan terugvinden.

Wat telt nu wel of niet als gepresteerd uur?

Enkel werkelijk gepresteerde uren komen in aanmerking en worden in mindering gebracht van het Dimona-contingent. Met contingent bedoel ik de ‘teller’ van 600 uren.

De uren voor feestdagen, betaalde ziektedagen en andere betaalde uren die geen werkelijk gepresteerde uren zijn maar waarvoor de werkgever loon betaalt, moeten niet worden opgenomen in het urencontingent. De vergoeding voor die uren wordt wel bij het loon gevoegd voor de berekening van de solidariteitsbijdrage en uiteraard ook voor het belastbaar inkomen.

Elk begonnen uur geldt in de Dimona als 1 uur. Als een werkgever een student 1 dag tewerkstelt gedurende 7u36 moet hij 8 uur reserveren in de Dimona. Op niveau van de DmfA (kwartaalaangifte RSZ) moet men daarentegen de werkelijk gepresteerde tijd vermelden (7u36). De RSZ zal het Dimona-contingent aanpassen bij ontvangst van de DmfA.

Hoe kan de student zijn resterende uren opvolgen?

De student kan een attest afdrukken met het aantal resterende uren dat hij nog mag werken als jobstudent zonder het contingent van 600uur te overschrijden. Hij kan u ook een toegangscode geven waarmee u zich kunt aanmelden op de portaalsite van de sociale zekerheid (www.socialezekerheid.be) om het resterende aantal uren te raadplegen.

Het is sterk aangeraden om systematisch aan de student zijn attest of code te vragen om met zekerheid het exacte aantal resterende uren te kennen.

Welk loon betaal je aan de student?

Een student heeft recht op hetzelfde loon als de andere werknemers van de categorie waartoe hij behoort. Je moet dus het loon zoals vastgesteld in de sector (of op het niveau van de onderneming indien er gunstigere regels werden overeengekomen) betalen, tenzij de sector zelf in een uitzondering voorziet voor studenten (bijvoorbeeld in de horeca).

Bij gebrek aan sectorale bepalingen is het gemiddeld minimum maandinkomen (GGMMI) vastgesteld door de Nationale Arbeidsraad ook van toepassing op studenten verbonden met een studentenovereenkomst van minstens één maand.

Nu, je moet je aan dat minimum houden maar we merken in veel sectoren (niet alle!) dat daar afgeronde bedragen worden genomen.

Natuurlijk hangt er ook veel af van de activiteit die jouw bedrijf doet, wat de andere lonen binnen het bedrijf zijn, wat de taken en verantwoordelijkheden zijn,… We helpen je daar graag mee door even te overleggen, wij hebben meer zicht op wat andere werkgevers binnen jouw sector doen 😉

Hoe werkt dat met de RSZ-bijdragen?

Interessant voor jou is dat onder bepaalde voorwaarden enkel een solidariteitsbijdrage verschuldigd is en de student vrijgesteld is van de gewone socialezekerheidsbijdragen.

De solidariteitsbijdrage bedraagt 8,14 %. De werkgever moet op het loon van de student 5,43 % (gedeelte van de solidariteitsbijdrage ten laste van de werkgever) betalen en 2,71 % (gedeelte van de solidariteitsbijdrage ten laste van de student) inhouden.

De voorwaarden om van RSZ vrijgesteld te worden, zijn als volgt:

 • de student werkt niet meer dan 600 uren tijdens het kalenderjaar;
 • de tewerkstelling moet plaatshebben tijdens de periodes van niet-verplichte aanwezigheid in de onderwijsinstelling; en
 • de werkgever heeft tijdig een Dimona-aangifte uitgevoerd. (voor aanvang arbeid!)

Denk zeker aan dat inschrijvingsbewijs!